Klimatpåverkan

Klimatavtrycket per kg kött med ben av nöt, fläsk och kyckling är 19,8 kg, 3,4 kg respektive 1,9 kg koldioxid. Men hur ser det ut för kaninkött? Det finns en studie från kaninproduktion i Australien som visar på ett klimatavtryck på 5,5 kg koldioxid per kg kött. Produktionen i Sverige är dock mycket annorlunda gentemot övriga världen och det har saknats vetenskapliga belägg för hur svenskt kaninkött påverkar klimatet. I augusti 2017 presenterades dock resultatet av den livscykelanalys (LCA) som genomfördes vintern 2016/2017 på fem svenska kaningårdar anslutna till Sverige kaninproducenter. Resultatet visar att svenskt kaninkött med ben ger ett klimatavtryck på 2,6 kg koldioxid per kilo kött.

Hela LCA-rapporten kan läsas här som PDF: Klimatavtryck kanin

Produktionsuppfödningen av kanin i Sverige är försvinnande liten jämfört med exempelvis Italien (störst i Europa) och Kina (störst i världen). Denna LCA är beräknad på data från endast fem gårdar som tillsammans motsvarar ungefär hälften av den svenska produktionen. Skillnaderna mellan gårdarna är relativt stor både vad gäller antalet kaniner samt hur de utfodras. Resultatet i LCAn är beräknat på ett medelvärde mellan dessa gårdar varför en del av dem har större eller mindre klimatpåverkan gentemot det resultat som presenteras. LCAn är dock ett viktigt verktyg där vi som producenter ser inom vilka områden som den största miljöpåverkan finns och var vi ska lägga tid och resurser på att förbättra vår produktion för att ytterligare minsta vår miljöpåverkan.

LCAn visar att den största klimatpåverkan i kaninproduktionen kommer från fodret samt transport till slakteri. Vi har ett eget gårdsslakteri vilket eliminerar transportens påverkan för våra egna slaktdjur. Vad gäller fodret är utbudet väldigt begränsat i Sverige men det pågår försök med olika fodermedel för att optimera tillväxt, miljö och djurens hälsa.